Měření v akreditovaných i neakreditovaných laboratořích

V rámci České republiky se setkáváme s rozmanitým spektrem laboratoří, z nichž některé jsou akreditované podle mezinárodně uznávané normy ISO 17025, zatímco jiné tuto akreditaci nevlastní. Proces akreditace laboratoří v naší zemi zajišťuje Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA), což je organizace pověřená zajišťováním národní akreditace podle mezinárodních standardů. Informace o procesech a kritériích akreditace lze nalézt na oficiálních stránkách institutu na webu ČIA.

Výhody akreditace podle ISO 17025

Akreditace podle ISO 17025 přináší laboratořím řadu významných výhod. Primárně se jedná o zvýšení důvěryhodnosti výsledků měření a testování, což je kritické pro zajištění jejich objektivity a přesnosti. Laboratoře, které jsou schopny prokázat svou kompetenci v konkrétních testech či měřeních, nabízí garanci kvality, což je vysoce ceněno v mnoha průmyslových odvětvích, vědeckých oborech a regulačních procesech.

Důležitým aspektem akreditace je také zvýšení mezinárodní uznávanosti laboratoří. Akreditované laboratoře mají často lepší pozici při mezinárodních srovnáních a mohou lépe konkurovat na zahraničních trzích, kde může být akreditace přímo vyžadována jako důkaz schopnosti dodržovat stanovené standardy kvality.

Akreditace rovněž napomáhá laboratořím v zavádění a udržování efektivních systémů řízení kvality. Toto nejen zvyšuje efektivitu interních operací, ale také poskytuje framework pro neustálé zlepšování procesů, což může vést k snížení nákladů a zvýšení celkové efektivity.

Situace, kde akreditace nemusí být klíčová

Přestože akreditace může být v mnoha případech nezbytná pro zajištění standardů kvality a spolehlivosti, existují specifické aplikace, kde akreditace nemusí být rozhodujícím faktorem při výběru laboratoře. Jedním z takových příkladů je měření v čistých prostorách, kde základním požadavkem je schopnost laboratoře efektivně a přesně monitorovat a udržovat čistotu prostředí, a to často v reálném čase.

Dalším specifickým příkladem je testování kvality stlačeného vzduchu dle ISO 8573-1, kde je důraz kladen na specifické parametry, jako jsou částice, voda a olej v vzduchu. V těchto případech může mít větší význam technická vybavenost laboratoře a zkušenosti s konkrétními typy testů, než její akreditační status.

Podobně, v oblasti validace sterilizačních procesů, zejména v potravinářství, mohou být rozhodující spíše specifické technologické schopnosti laboratoře, které zaručují přesné a opakovatelné výsledky, důležité pro bezpečnost a kvalitu potravin.

Volba mezi akreditovanou a neakreditovanou laboratoří by tedy měla být učiněna s ohledem na konkrétní potřeby a požadavky dané situace. Zatímco v mnoha případech může být akreditace klíčovým faktorem, je důležité neopomíjet specifické technické dovednosti a specializace, které mohou být pro určité aplikace rozhodující. Takový přístup umožní učinit informované rozhodnutí, které nejlépe vyhovuje potřebám a cílům daného projektu nebo organizace.

...