Co je BOZP a PO a kdo za ně zodpovídá

Zkratky, se kterými se setkáme na každém pracovišti. Školením BOZP a PO jsme povinni projít ještě před tím, než začneme po podpisu pracovní smlouvy působit na své pozici. Co ale vlastně BOZP znamená?

Eliminace rizik při práci

Zkratka BOZP v sobě obsahuje slovní spojení bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Jedná se v podstatě o souhrn opatření, se kterými se eliminuje vznik potenciálních rizik na pracovišti. Jedná se přitom nejen o rizika, která mohou ohrozit přímo zaměstnance, ale také o rizika hrozící ostatním fyzickým osobám, které se zde budou pohybovat. BOZP školení nám vždy přiblíží konkrétní požadavky na našem pracovišti. Vypracovává se totiž podle individuální povahy každého místa.

Kdo odpovídá za BOZP a kdo zajišťuje školení?

Vedoucí pracovník je vždy zodpovědný za zajištění BOZP na svém pracovišti. Nejedná se tedy o osobu z vnějšího prostředí firmy, jak si mnozí myslí. Každý vedoucí pracovník si tak musí hlídat, aby seznámil s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všechny své zaměstnance ještě dříve, než začnou vykonávat své zaměstnání. Pokud by se stala nehoda dříve, než byl zaměstnanec řádně proškolen, vedoucí pracovník bude z takového skutku mít trestní odpovědnost.

Požární ochrana

Další zkratka, PO, zastupuje pojem požární ochrana. Toto slovní spojení je klíčové pro další část školení. Tím jsou základy pro požární ochranu na pracovišti. Každý zaměstnanec je povinen se chovat tak, aby minimalizoval riziko vzniku požáru na pracovišti. Požární ochranu musí každý zaměstnavatel zajišťovat bez ohledu na druh činnosti, kterou provozuje. Rizikovost je dále upravena v seznamu povinností, které musí zaměstnavatel zajistit. 

Kdo odpovídá za požární ochranu?

Za požární ochranu vždy odpovídá zaměstnavatel, který provozuje v daných prostorách svou činnost. Nájemní smlouva musí obsahovat přesně určené zodpovědnosti jednotlivých osob, které budou kontrolovat revize a rozvody technických zařízení.

Zásady BOZP a PO musí znát každý pracovník.

https://pixabay.com/cs/photos/výraz-muž-bezpečnost-helma-průmysl-3073830/
...